(!) Please ask about problems and questions regarding this tutorial on answers.ros.org. Don't forget to include in your question the link to this page, the versions of your OS & ROS, and also add appropriate tags.

Enkoder

Description: Enkoderlerden veri okuma ve odom konum hesabı.

Tutorial Level: BEGINNER

Next Tutorial: IMU

Enkoder Sensörünü Çalıştırma

Evarobot üzerindeki enkoder sensörleri çalıştırmadan önce Evarobot'a ssh ile bağlanılır.

# evarobot
> ssh pi@evarobotDSK
> sudo -s

Enkoder sensörleri çalıştırmak için aşağıdaki kodu terminalde çalıştırmak yeterli olacaktır. evarobot_odometry isimli launch dosyası enkoder sensörlerini çalıştırmakta ve robotun bağıl konumu ve hızını hesaplamaktadır. Launch dosyasının aldığı parametreler hakkında bilgi almak için evarobot_odometry sayfasını kullanabilirsiniz.

# evarobot
> roslaunch evarobot_odometry evarobot_odometry.launch

Bilgisayar ile Evarobot'un konuşabilmesi için multimaster_fkie paketinde keşif ve senkronizasyon için kullanılan iki düğümü çalıştırmamız gerekmektedir.

# evarobot
> roslaunch master_discovery_fkie master_discovery.launch

# evarobot
> roslaunch master_sync_fkie master_sync.launch

Enkoder Sensörlerini Terminalden Okuma

Bilgisayar tarafında terminalden enkoderlerden gelen veri ile hesaplanan konum ve hız bilgilerini okumak için senkronizasyon düğümlerini çalıştırmak gerekmektedir.

# pc
> roslaunch master_discovery_fkie master_discovery.launch

# pc
> roslaunch master_sync_fkie master_sync.launch

Başka bir terminalde rostopic komutu ile hesaplanan robotun bağıl konum ve hız okunabilir.

# pc
> rostopic echo /odom

Topik hakkında bilgi almak için ise aşağıdaki kod kullanılır.

# pc
> rostopic info /odom

Enkoder Konum Bilgisini Okumak icin Basit Subscriber Yazma

Catkin çalışma alanında evarobot_odom_subs adında paket oluşturulur.

> cd ~/catkin_ws/src
> catkin_create_pkg evarobot_odom_subs nav_msgs rospy roscpp

Oluşturulan paketin içerinde /src klasörü altında odom_listener.cpp isminde c++ dosyası oluşturulur.

> cd ~/catkin_ws/src/evarobot_odom_subs
> mkdir -p ~/catkin_ws/src/evarobot_odom_subs/src
> cd src
> gedit odom_listener.cpp

odom_listener.cpp dosyasının içerisine yazılacak kod aşağıda verilmektedir.

  1 #include "ros/ros.h"
  2 #include "nav_msgs/Odometry.h"
  3 
  4 /**
  5 * Bu örnekte evarobot üzerindeki bağıl konum ve hız ROS sistemi üzerinden okuyan basit bir subscriber yapılmaktadır.
  6 */
  7 
  8 /**
  9 * Dinlenen topikten veri geldiğinde çalışacak callback fonksiyonudur.
 10 * Bu örnekte, görevi gelen mesafe verileri ekrana yazdırmakdır.
 11 */
 12 void chatterCallback(const nav_msgs::Odometry::ConstPtr& msg)
 13 {
 14  ROS_INFO("Seq: [%d]", msg->header.seq);
 15  ROS_INFO("Position-> x: [%f], y: [%f], z: [%f]", msg->pose.pose.position.x,msg->pose.pose.position.y, msg->pose.pose.position.z);
 16  ROS_INFO("Orientation-> x: [%f], y: [%f], z: [%f], w: [%f]", msg->pose.pose.orientation.x, msg->pose.pose.orientation.y, msg->pose.pose.orientation.z, msg->pose.pose.orientation.w);
 17  ROS_INFO("Vel-> Linear: [%f], Angular: [%f]", msg->twist.twist.linear.x,msg->twist.twist.angular.z);
 18 }
 19 
 20 int main(int argc, char **argv)
 21 {
 22  /**
 23  * ROS ilklendiriliyor.
 24  */
 25  ros::init(argc, argv, "odom_listener");
 26 
 27  ros::NodeHandle n;
 28 
 29  /**
 30  * Subscriber tanımlanıyor.
 31  * İlk parametre olarak dinlenecek topiğin adı, ardından bufferın büyüklüğü ve callback fonksiyonu tanımlanmaktadır.
 32  */
 33  ros::Subscriber sub = n.subscribe("odom", 1000, chatterCallback);
 34 
 35  ros::spin();
 36 
 37  return 0;
 38 }

Paket derlenirken yazdığımız cpp dosyasını derlemesi için CMakeLists.txt dosyasını aşağıdaki gibi düzenliyoruz.

> cd ..
> gedit CMakeLists.txt

cmake_minimum_required(VERSION 2.8.3)
project(evarobot_odom_subs)

find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS
 nav_msgs
 roscpp
 rospy
)

catkin_package()

include_directories(
 ${catkin_INCLUDE_DIRS}
)

add_executable(odom_listener src/odom_listener.cpp)
add_dependencies(odom_listener nav_msgs_generate_messages_cpp)
 target_link_libraries(odom_listener
  ${catkin_LIBRARIES}
 )

Yazdığımız ROS paketini derliyoruz.

> cd ~/catkin_ws/
> catkin_make

Yazdığımız odom_listener düğümünü aşağıdaki gibi çalıştırıldığında, okunan verilerin ekrana yazılması beklenmektedir.

> rosrun evarobot_odom_subs odom_listener

Wiki: Robots/evarobot/tr/Tutorials/indigo/Encoder (last edited 2015-09-02 10:35:02 by makcakoca)