(!) Please ask about problems and questions regarding this tutorial on answers.ros.org. Don't forget to include in your question the link to this page, the versions of your OS & ROS, and also add appropriate tags.

Klavye ile Kontrol

Description: Evarobot'u klavye tuşları ile sürme.

Tutorial Level: BEGINNER

Next Tutorial: Evarobot ile SLAM Harita Oluşturma

Evarobot’un klavye ile kontrolü için robot üzerinde ROS’u ve robotun hareket etmesini sağlayan düğüm başlatılmalıdır.

> roslaunch evarobot_start start.launch

Klavyeden girilen verileri hız olarak topikten basan düğüm çalıştırılır.

> rosrun teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard.py

Bu komut çalıştırıldıktan sonra ekranda görülmesi beklenen çıktı aşağıdaki gibidir.

Reading from the keyboard and Publishing to Twist!
---------------------------
Moving around:
  u  i  o
  j  k  l
  m  ,  .

q/z : increase/decrease max speeds by 10%
w/x : increase/decrease only linear speed by 10%
e/c : increase/decrease only angular speed by 10%
anything else : stop

CTRL-C to quit

İstenilen yönle eşleşen tuşa basılarak robotun o yünde hareketi sağlanır. Robotun hızı ve yönü gerekli tuşlara basılarak ayarlanabillir.

Wiki: Robots/evarobot/tr/Tutorials/indigo/Keyboard Teleop (last edited 2016-03-21 09:00:49 by fatihinan)