(!) Please ask about problems and questions regarding this tutorial on answers.ros.org. Don't forget to include in your question the link to this page, the versions of your OS & ROS, and also add appropriate tags.

IMU Sensör icin Basit Subscriber Yazma

Description: Bilgisayarda, imu sensör için c++ ile Subscriber yazma

Tutorial Level: BEGINNER

Catkin çalışma alanında evarobot_imu_subs adında paket oluşturulur.

> cd ~/catkin_ws/src
> catkin_create_pkg evarobot_imu_subs sensor_msgs rospy roscpp

Oluşturulan paketin içerinde /src klasörü altında imu_listener.cpp isminde c++ dosyası oluşturulur.

> cd ~/catkin_ws/src/evarobot_imu_subs
> mkdir -p ~/catkin_ws/src/evarobot_imu_subs/src
> cd src
> gedit imu_listener.cpp

imu_listener.cpp dosyasının içerisine yazılacak kod aşağıda verilmektedir.

  1 #include "ros/ros.h"
  2 #include "sensor_msgs/Imu.h"
  3 
  4 /**
  5 * Bu örnekte evarobot üzerindeki imu sensörünü ROS sistemi üzerinden okuyan basit bir subscriber yapılmaktadır.
  6 */
  7 
  8 /**
  9 * Dinlenen topikten veri geldiğinde çalışacak callback fonksiyonudur.
 10 * Bu örnekte, görevi gelen mesafe verileri ekrana yazdırmakdır.
 11 */
 12 void chatterCallback(const sensor_msgs::Imu::ConstPtr& msg)
 13 {
 14  ROS_INFO("Imu Seq: [%d]", msg->header.seq);
 15  ROS_INFO("Imu Orientation x: [%f], y: [%f], z: [%f], w: [%f]", msg->orientation.x,msg->orientation.y,msg->orientation.z,msg->orientation.w);
 16 }
 17 
 18 int main(int argc, char **argv)
 19 {
 20  /**
 21  * ROS ilklendiriliyor.
 22  */
 23  ros::init(argc, argv, "imu_listener");
 24 
 25  ros::NodeHandle n;
 26 
 27  /**
 28  * Subscriber tanımlanıyor.
 29  * İlk parametre olarak dinlenecek topiğin adı, ardından bufferın büyüklüğü ve callback fonksiyonu tanımlanmaktadır.
 30  */
 31  ros::Subscriber sub = n.subscribe("imu_data", 1000, chatterCallback);
 32 
 33  ros::spin();
 34 
 35  return 0;
 36 }

Paket derlenirken yazdığımız cpp dosyasını derlemesi için CMakeLists.txt dosyasını aşağıdaki gibi düzenliyoruz.

> cd ..
> gedit CMakeLists.txt

cmake_minimum_required(VERSION 2.8.3)
project(evarobot_imu_subs)

find_package(catkin REQUIRED COMPONENTS
 sensor_msgs
 roscpp
 rospy
)

catkin_package()

include_directories(
 ${catkin_INCLUDE_DIRS}
)

add_executable(imu_listener src/imu_listener.cpp)
add_dependencies(imu_listener sensor_msgs_generate_messages_cpp)
 target_link_libraries(imu_listener
  ${catkin_LIBRARIES}
 )

Yazdığımız ROS paketini derliyoruz.

> cd ~/catkin_ws/
> catkin_make

Yazdığımız imu_listener düğümünü aşağıdaki gibi çalıştırıldığında, okunan verilerin ekrana yazılması beklenmektedir.

> rosrun evarobot_imu_subs imu_listener

Wiki: evarobot_minimu9/Tutorials/indigo/IMU Basit Subscriber Yazma (last edited 2015-09-04 06:30:10 by makcakoca)