Note: This tutorial assumes that you have completed the previous tutorials: Using rqt_console and roslaunch.
(!) Please ask about problems and questions regarding this tutorial on answers.ros.org. Don't forget to include in your question the link to this page, the versions of your OS & ROS, and also add appropriate tags.

Dùng rosed để chỉnh sửa tập tin trong ROS

Description: Hướng dẫn dùng rosed để dễ dàng chỉnh sửa.

Tutorial Level: BEGINNER

Next Tutorial: Creating a Msg and Srv

Dùng rosed

rosed là một phần của rosbash suite. Nó cho phép bạn trực tiếp chỉnh sửa tập tin trong một gói dùng tên gói thay vì đánh ra toàn bộ đường dẫn đến gói.

Dùng:

$ rosed [package_name] [filename]

Ví dụ:

$ rosed roscpp Logger.msg

Ví dụ minh họa làm thế nào để chỉnh sửa tập tin Logger.msg file trong gói roscpp.

Nếu ví dụ này không chạy đúng bởi vì bạn chưa cài đặt trình chỉnh sửa vim. Tham khảo phần Editor. Nếu bạn không biết cách dùng vim, click here.

Nếu tên tệp không được định nghĩa duy nhất trong gói, trình đơn sẽ nhắc bạn chọn những tệp bạn muốn chỉnh sửa.

Dùng rosed với tab completion

Bằng cách này bạn có thể dễ dàng xem và tùy ý chỉnh sửa tất cả các tệp từ một gói mà không biết tên chính xác của nó. Sử dụng:

$ rosed [package_name] <tab><tab>

Ví dụ:

$ rosed roscpp <tab><tab>
 • Empty.srv          package.xml
  GetLoggers.srv       roscpp-msg-extras.cmake
  Logger.msg         roscpp-msg-paths.cmake
  SetLoggerLevel.srv     roscpp.cmake
  genmsg_cpp.py        roscppConfig-version.cmake
  gensrv_cpp.py        roscppConfig.cmake
  msg_gen.py

Trình chỉnh sửa (Editor)

Trình soạn thảo mặc định cho rosed là vim. Nano biên tập thân thiện hơn với người mới bắt đầu được cài đặt mặc định trong Ubuntu. Bạn có thể sử dụng nó bằng cách chỉnh sửa tập tin ~ / .bashrc:

export EDITOR='nano -w'

Để đặt trình biên tập mặc định sang emacs bạn có thể chỉnh sửa tệp ~ / .bashrc của mình:

export EDITOR='emacs -nw'

Chú ý: Thay đổi trong .bashrc sẽ chỉ có hiệu lực cho terminal mới. Các terminal đã mở sẽ không thấy biến môi trường mới.

Mở một terminal mới và xem nếu EDITOR được định nghĩa:

$ echo $EDITOR
 • nano -w
  hoặc
  emacs -nw

Bây giờ bạn đã cấu hình thành công và sử dụng rosed, chúng ta hãy tạo một tin nhắn và trình phục vụ create a Msg and Srv.

Wiki: vn/ROS/Tutorials/UsingRosEd (last edited 2017-04-17 03:05:52 by HoangGiang88)